ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. Elke klacht betreffende onze leveringen en/of facturen dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst ervan. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.

 

2. Onze factuur is contant betaalbaar te Kaster, op haar datum of op de vervaldag aangeduid op onze factuur.

 

3. Zo onze factuur niet betaald wordt binnen de acht dagen wanneer ze contant-betaalbaar is of op de aangeduide vervaldag, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of dagvaarding vermeerderd met een interest van 12% per jaar.

 

4. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van  €125 en een maximum van € 2000.

5. Wat de domeinnamen betreft, deze moeten minstens een maand voor de vervaldag opgezegd worden zodat wij voldoende tijd hebben om deze bij onze providers ook tijdig te kunnen opzeggen.

 

6. In alle omstandigheden en in afwijking  van artikel 1583 B.W.  wordt de eigendom van de verkochte goederen ( in casu de ontwerpen en/of websites ) slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Bijgevolg doet het faillissement van de koper ingevolge artikel 101 Faillissementswet geen afbreuk aan ons recht van terugvordering van de goederen die in het bezit zijn van de koper.

 

7. Indien aan de BVBA DECA DESIGN ontwerpen ter beschikking gesteld worden om te verwerken, dan garandeert de leverancier dat hij de regelgeving betreffende de intellectuele eigendomsrechten op geen enkele manier geschonden heeft. De BVBA DECA DESIGN kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor ontwerpen die haar ter beschikking gesteld worden en die zij niet zelf ontworpen heeft.

8. Het contract wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.